O NAS

MISJA SZKOŁY W KOBYLU

Jesteśmy Szkołą Podstawową w Kobylu. Nasza placówka służy uczniom oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej.
     Chcemy, aby nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, umieli zachować się właściwie w różnych sytuacjach życiowych. Nasze cele realizujemy dzięki konsekwencji, współpracy i partnerstwu. Wartości, którymi będziemy się kierować oraz wpajać naszym uczniom to uczciwość, wyrozumiałość i tolerancja wobec innych, dobro i wrażliwość na drugiego człowieka.
     Jesteśmy odpowiedzialni, kreatywni. Otwarci na zmiany, tworzymy miłą i przyjazną atmosferę pracy i nauki w naszej szkole.
     Uczeń naszej szkoły posiada następujące cechy i umiejętności:

 • wykazuje się tolerancją, koleżeństwem i przyjaźnią,
 • ma wysoką kulturę osobistą,
 • okazuje szacunek dla dziedzictwa kulturowego Małej i Wielkiej Ojczyzny,
 • jest odpowiedzialny za swoje zachowanie,
 • okazuje wrażliwość i pomoc potrzebującym,
 • jest wrażliwy na otaczający świat,
 • jest ambitny i samodzielny,
 • umie współpracować w grupie i skutecznie się komunikować,
 • dąży do realizacji wytyczonego przez siebie celu,
 • zna języki obce,
 • stosuje w swojej pracy technologię informacyjną,
 • ma poczucie tożsamości narodowej i europejskiej,
 • jest przygotowany do kolejnego etapu kształcenia,
 • ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywać krytycznej samooceny,
 • wpływa na swój rozwój osobowy – samowychowanie.

100 LAT SZKOŁY W KOBYLU

Historia szkolnictwa w Kobylu sięga lat 1850-1860, kiedy to ksiądz Wincenty Wąsikewicz proboszcz parafii w Starym Wiśniczu czynił starania, aby we wszystkich wsiach założyć szkoły i wprowadzić powszechny obowiązek szkolny. Przeciwni byli mieszkańcy okolicznych wsi. Dopiero po interwencji wojska zaprowadzono porządek i wprowadzono obowiązek nauki. W Kobylu wzniesiono szkołę z jedną salą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela.
     Na początku dwudziestego wieku zakupiono grunt i w 1906 roku wybudowano nowoczesną szkołę murowaną, w której mieściły się trzy sale lekcyjne i mieszkanie dla kierownika. Funkcjonowała ona do II wojny światowej. W okresie okupacji niemieckiej w budynku tym mieściła się kuchnia dla jeńców wojennych. Po zakończeniu wojny budynek szkoły był zniszczony, brakowało podstawowego sprzętu. Mieszkańcy wsi we własnym zakresie zorganizowali zaopatrzenie szkoły w sprzęt, opał oraz przeprowadzili zbiórkę żywności dla nowo przybyłych nauczycieli.
     W 1980 roku szkoła została przeznaczona do likwidacji, czemu stanowczo sprzeciwili się mieszkańcy wsi. W ramach protestu dzieci nie uczęszczały do szkoły przez 2 miesiące, po czym przywrócono w Kobylu ośmioklasową szkołę podstawową.
     Po długich staraniach wiejskich, gminnych oraz wojewódzkich władz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w 1983 roku zapadła decyzja o rozbudowie szkoły. W głównej mierze przyczynił się do tego ówczesny kurator Jan Hebda, jako aktywny działacz ZSL na szczeblu wojewódzkim.
     Rok później powrócił temat dowozu dzieci do szkoły w Starym Wiśniczu. Jako powód podano brak miejsca do nauki, pomimo że wieś odstąpiła dla potrzeb szkoły Dom Ludowy. Ponowna interwencja kuratora oświaty pozwoliła na dalszą działalność szkoły. Po dobudowaniu trzech kondygnacji w 1991r. oraz nowego skrzydła i sali gimnastycznej w 2007 roku, pełni swą funkcję do dnia dzisiejszego.

NAUCZANIE I WYCHOWANIE

  Głównym celem podejmowania działań dydaktyczno-wychowawczych w kształceniu młodego pokolenia jest przygotowanie go do kolejnego etapu edukacji oraz kształtowanie człowieka aktywnego, otwartego na potrzeby innych. Wszystkie zaplanowane zadania staramy się realizować tak, by przynosiły korzyści szkole, środowisku, a przede wszystkim dziecku. Chcemy go przeprowadzić przez trudny dla niego okres w taki sposób, by umożliwić mu rozwój, otworzyć na świat, zaciekawić…
Chcemy powtórzyć za ks. J. Twardowskim:

“Przyjdźcie do mnie,

                    ze swoją szczerością, ufnością,

                    prostotą, zdziwieniem,

                    ile od was można się nauczyć.”

Chętnie poświęcamy uczniom dodatkowy czas, organizując imprezy i wycieczki. Staramy się, aby w klasie panowała atmosfera życzliwości, otwartości, zaufania i bezpieczeństwa. W miarę potrzeb prowadzimy pracę terapeutyczną z dziećmi wykazującymi zaburzenia emocjonalne, czy mającymi trudności w nauce. Wspomagamy też pracę dzieci zdolnych. Promujemy szkołę w innych środowiskach. Prezentujemy pracę uczniów na zewnątrz przez udział w różnych konkursach, zawodach, uroczystościach.